Dosadašnje aktivnosti Mreže za podršku ženama 45+

U cilju ekonomskog osnaživanja nezaposlenih žena 45+, odnosno obezbeđivanju uslova za njihovo lakše i brže zapošljavanje, realizuju se brojne aktivnosti u okviru javne kampanje koju vodi „Mreža za podršku ženama 45+“. Između ostalog, pripremljen je promotivni materijal, odnosno flajer, obavljeni su razgovori sa nezaposlenim ženama u Čačku, Kragujevcu i Aleksandrovcu u kojima su one iznele svoja iskustva u traženju posla, ali i predloge kako poboljšati njihov položaj. Sprovedena je i anketa preko FB stranice Mreže čiji rezultati će poslužiti kao argument za razgovor sa predstavnicima nadležnih institucija u okviru projekta „Javnim zagovaranjem do ekonomskog osnaživanja žena 45+“.

Opširnije…

Sastanak u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava

Članice Mreže za podršku ženama 45 + razgovarale su 1. jula u Beogradu sa predstavnicama Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog o problemima sa kojima se suočavaju nezaposlene žene starije od 45 godina u Srbiji, kao i o mogućnostima za njihovo prevazilaženje. Razgovor je organizovan u okviru „Otvorenih vrata“, sastanaka koje Ministarstvo organizuje kako bi organizacijama civilnog društva pružilo mogućnost da predstave probleme sa kojima se suoćavaju, daju predloge i sugestije.

Bila je to prilika da članice Mreže predstavnicama Sektora za  antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti i Sektora sa saradnju sa civilnim društvom predoče zašto je važno da žene 45+ budu prepoznate kao teže zapošljiva kategorija stanovništva u strateškim dokumentima Republike Srbije. Time bi ova populacija bila obuhvaćena programima, merama aktivne politike zapošljavanja. Takođe, članice Mreže za podršku ženama 45+ ukazale su na rezultate dosadašnjih istraživanja, i predstavile su ciljeve i aktivnosti projekta „Javnim zagovaranjem do ekonomskog osnaživanja žena 45+“ koji realizuje Mreža 45+.

Predstavnice Ministarstva ukazale su na potrebu da u rešavanje problema budu uključeni Nacionalna služba za zapošljavanje, ali i resorna ministarstva, pre svega Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijlna pitanja. One su dale smernice za naredne korake u cilju pronalaženja normativnih i sistemskih mogućnosti da nezaposlene žene 45+ budu prepoznate kao teže zapošljiva lica, što je cilj javnog zagovaranja Mreže.

Dogovoreno je da se u narednom periodu odvija redovna komunikacija između Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, odnosno relevantnih sektora ovog Ministarstva, i Mreže 45 +, u cilju pronalaženja mogućnosti za prevazilaženje problema sa kojima se suočavaju nezaposlene žene starije od 45 godina, i to kroz usvajanje zakona, akcionih planova, konkurse resornih institucija itd.

Inače, nezaposlene žene 45+ na tržištu rada, dvostruko su diskrimisane, po osnovu pola i godina. Istraživanja pokazuju da između dva kandidata istih kvalifikacija i sposobnosti, poslodavci u gotovo 2/3 slučajeva zaposle osobu mlađu od 45 godina. Veliki broj nezaposlenih žena 45+ živi ispod granice siromaštva i medju njima ima dodatno ranjivih grupa žena kao što su žene sa invaliditetom, samohrane majke, Romkinje, žene iz ruralnih sredina i žene sa nižim obrazovanjem.

Svakako treba istaći i da je veliki broj žena je u međuvremenu izgubio motivaciju, samopuzdanje i volju da traži posao. Poražavajuća je činjenica da gotovo 260.000 žena u Srbiji, starijih od 45 godina, nije ostvarilo pravo na penziju. Ovo su samo neki od podataka do kojih je Udruženje žena na prekretnici došlo tokom dosadašnjih istraživanja..

O ovim problemima i mogućnostima za njihovo prevazilaženje, odnosno ciljevima zagovaračke kampanje, na sastanku u ministarstvu govorile su predstavnice sva četiri udruženja koja čine „Mrežu za podršku ženama 45+“, Miroslava Perišić („Udruženje žena na prekretnici“, Beograd), Ljiljana Petrović (Udruženje „Laris“, Čačak), Snežana Milisavljević („Udruženje Putokaz Kragujevac“) i Biljana Petrović (Udruženje „Miona“, Aleksandrovac).

U narednom periodu predstavnice četiri udruženja iz Beograda, Kragujevca, Čačka i Aleksandrovca, razgovaraće sa donosiocima odluka na nacionalnom i lokalnom nivou i predstavnicima svih institucija koje mogu da utiču na zapošljavanje, kako bi žene 45 + bile prepoznate kao ranjiva kategorija na tržištu rada. Istovremeno, Mreža će kroz kampanjske aktivnosti informisati javno mnjenje o problemima sa kojima se žene starije životne dobi suočavaju u potrazi za poslom, značaju rešavanja ovog problema za lokalne zajednice i državu, ali i o načinima uključivanja u kampanju kako bi građani mogli direktno da doprinesu povećanju njihove zapošljivosti.

Podsećamo, ova udruženja realizuju Projekat „Javnim zagovaranjem do ekonomskog osnaživanja žena 45+“ koji je dobio podršku vlade Švajcarske u okviru četvorogodišnjeg projekta „Zajedno za aktivno duštvo“ koji u Srbiji sprovode „Helvetas Swiss Intercooperation“ i Građanske inicijative.

Tekst: Snežana Milisavljević
Fotografije: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava

 

 

Otpočeo novi projekat

Podrška vlade Švajcarske ženama 45+

Žene starije od 45 godina u Srbiji su dvostruko diskriminisane, po polu i po godinama starosti. Teško se zapošljavaju iako su i dalje oslonac porodicama u kojima žive, brinu o starijima i deci, vode domaćinstva i od njih se najviše očekuje.

Mreža za podršku nezaposlenim ženama 45+ realizovaće tokom narednih godinu i po dana projekat u okviru kojeg će, kroz proces javnog zagovaranja sa donosiocima odluka i drugim ključnim akterima, nastojati da utiče na poboljšanje ekonomskog položaja žena starijih od 45 godina koje su jedna od najranjivijih grupa na tržištu rada. „Mrežu 45 +“ čine udruženja žena koja su kroz zajedničke aktivnosti u prethodnom periodu uticala na rešavanje ovog ekonomskog i društvenog problema. To su „Žene na prekretnici“ iz Beograda, kao nosilac projekta, zatim „Laris“ iz Čačka, „Putokaz Kragujevac“ i „Miona“ iz Aleksandrovca. Projekt traje 18 meseci, od januara 2021. godine do kraja juna 2022. godine.

Projekat „Javnim zagovaranjem do ekonomskog osnaživanja žena 45+“ dobio je podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno društvo“, program koji podržava švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC, a sprovode „Helvetas Swiss Intercooperation“ i Građanske inicijative.

Prema podacima Ankete o radnoj snazi (2018), od milion žena starosne dobi 45-64 godine, gotovo polovina ne radi zato što su nezaposlene ili neaktivne. Među ženama koje i dalje traže zaposlenje (55.500 žena), najviše je onih koje su bez posla ostale zbog stečaja preduzeća (42,8%), žene koje su obavljale poslove privremenog ili sezonskog karaktera (38,3%), žene koje su imale sopstveni biznis koji su okončale (5,2%), kao i žene koje su iz drugih razloga ostale bez posla (13,7%). Gotovo 60% sada neaktivnih žena još uvek nije ostvarilo pravo na penziju i njihov ekonomski položaj i kvalitet života u trećoj dobi su pod velikim rizicima.

Položaj žena na tržištu rada je dodatno otežan usled izbijanja pandemije. Prema istraživanjima SeCons – grupe za razvojnu inicijativu, bez posla tokom vanrednog stanja u prvih mesec dana ostalo je oko 200.000 ljudi. Od ovog ukupnog broja, 70%, odnosno oko 140.000 su žene. Reč je o ženama koje su bile stalno zaposlene, zaposlene pod ugovorom, neformalno zaposlene (na pijacama i uličnim tezgama…)

Vlada Švajcarske realizuje projekat koji će tokom četiri godine podržati 100 organizacija građanskog društva u Srbiji. Cilj je veće učešće građana u procesu odlučivanja, tj povećanje građanskog aktivizma i unapređenje saradnje sa lokalnim samoupravama radi poboljšanja javnih usluga, ali i međusobno povezivanje organizacija građanskog društva i njihovo efikasnije delovanje.

Prema istraživanju Sektora građanskog društva u Srbiji u 2019. godini, samo 12 procenata ispitanika učestvovalo je u aktivnostima na lokalnom ili nacionalnom nivou. Građani su aktivniji na lokalnom nivou, njih 11 odsto, a gotovo tri puta manje građana učestvuje u aktivnostima na nacionalnom nivou, svega četiri procenta. Upravo iz tog razloga švajcarski projekat „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“ podržava aktivnosti koje će doprineti da se takva situacija promeni i da građani više učestvuju u procesima donošenja odluka, naročito na lokalnom nivou.

Zahvaljujući podršci projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno društvo“ očekuje se da će udruženja žena u Beogradu, Kragujevcu, Čačku i Aleksandrovcu uticati na donosioce odluka u lokalnim samoupravama ali i u nadležnim republičkim institucijama kako bi se kroz mere javne politike unapredio ekonomski položaj žena starijih od 45 godina.

Kroz dijalog sa predstavncima Nacionalne službe za zapošljavanje, Regionalnih privrednih komora, Regionalnih razvojnih agencija, i, pre svega, kroz mere nove Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost očekuju se i konkretni rezultati u cilju pokretanja promena za ekonomsko osnaživanja nezaposlenih žena starijih od 45 godina.

Tekst: Snežana Milisavljević, Udruženje Putokaz Kragujevac