Pravna pomoć i orijentacija: „Šta ako nam se dogodi otkaz?“

Obuka nudi polaznicima informaciju o primarnoj pravnoj zaštiti i pisani materijal u oblasti radnog prava. Za polaznice se priprema materijal pod nazivom: Ako nam se dogodi otkaz? (primarna pravna zaštita), čiji sadržaj predstavlja sažeti prikaz o procedurama i rokovima za postupanje, i to:

  • u slučaju otkaza ili prestanka radnog odnosa na neki drugi način;
  • u slučaju ostvarivanja zaštite prava kod Nacionalne službe za zapošljavanje, PIO Fonda, Zavoda za zdravstveno osiguranje;
  • u slučaju zaštite prava iz radnog odnosa pred inspekcijom rada;
  • u slučaju zaštite prava iz radnog odnosa pred sudom;
  • o zaštiti prava u slučaju mobinga, diskriminacije ili povrede prava ličnosti.

U prvom delu obuke, uglavnom se razmatraju već dostavljeni materijali polaznica, u vezi pravnih procedura i rokova za postupanje u slučaju otkaza ugovora o radu.

U drugom delu, obavlja se razgovor sa učesnicama, o konkretnim pravnim pitanjima i procedurama, uz uvid u odgovarajuću dokumentaciju. Nakon toga, pristupa se detaljnoj pravnoj analizi pojedinačnih slučajeva. Akcenat je na osposobljavanju i jačanju sopstvenih snaga za rešavanje izazova u kojima se nalaze žene bez zaposlenja.

Obuku vodi  advokat i članica UŽNP, Milijana Ilić, sa saradnicama.


Formirano je Pravno savetovalište u čijem radu učestvuju zainteresovane članice odgovarajuće struke i obrazovanja (za sada pet), ali i tako što će se koristiti institucije (predstavnici sistema), u cilju zaštite prava i najboljih interesa ciljne grupe.

Pravno savetovalište organizovalo je redovna dežurstva u cilju razgovora, proučavanja i analiziranja dokumenata, pružanja pravne pomoći, pravnih saveta, a sve u cilju pravovremenog delovanja i otklanjanja nepravilnosti.