CV i lični razvojni plan 

Cilj obuke je da se izvrši uvid u praktična znanja polaznica o upravljanju karijerom. Stoga im se, u sklopu prijavljivanja za obuku, prethodno zatraži da popune elektronski obrazac (upitnik). Struktura obrasca omogućava uvid u znanja polaznica o pisanju rezimea, njihove stavove o razvoju karijere i stepen motivacije za budući nastup na tržištu rada.

Sadržaj obuke prilagođava se polaznicama, kroz diskusiju i primere, u cilju iznalaženja, odnosno prepoznavanja optimalnog predstavljanja u standardnim karijernim formatima. Takođe, razgovara se o stanju na globalnom i domaćem tržištu rada, fazama i nivoima karijere, očekivanjima poslodavaca i pre svega motivišu polaznice da se osposobe za nastup na savremenom tržištu rada.

Obuku vodi: Maja Vujović, konsultant, trener, autor u sferi komunikacija