Mesto održavanja: Kuća ljudskih prava, Kneza Miloša 4, u Beogradu.
Vreme: četvrtkom od 16:00 do 19:00 sati

Psihološka savetovališta

Opis

Predavač

Datum

1. Test

Psihološka procena profesionalnih interesovanja i radnih potencijala

Podaci sa ovog testiranja korisni su za realnije sagledavanjeprofesionalnih potencijala. Testiranje je grupno a saopštavanje rezultata je individualno. Primenjuje se baterija standardizovanih testova opšte intelektualne efikasnosti, profesionalnih interesovanja, opšte informisanosti i osobina ličnosti. Testove je obezbedio Centar za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije.

Vesna Čekić

psiholog,

Psihološki krugovi

25.10.

2.Psihološko savetovalište:

Stres i greške u mišljenju

Lista stresora, upitnici za samoprocenu stresa. Asertivnost, pojam, lista asertivnih prava. Iskustva i primena asertivnog ponašanja. Strah od neuspeha. Greške u mišljenju. Primeri, vežbe i diskusija.

Vesna Čekić

psiholog,

Psihološki krugovi

01.11.

3. Psihološko savetovalište:

Disfunkcionalno mišljenje i ponašanje

Razuveravanje (disputacija) iracionalnih zahteva. Saveti za dekatastrofiziranje i antimoranje. Definisanje životnih i profesionalnih prioriteta. Postavljanje dostižnih ciljeva. Primeri, vežbe i diskusija.

Vesna Čekić

psiholog,

Psihološki krugovi

08.11.

4. Psihološko savetovalište:

Samomotivisanje, fokusiranje

Prepoznavanje prepreka u vezi sa donetim odlukama. Tehnike za aktivaciju. Usvajanje fleksibilnog i funkcionalnog modela mišljenja. Primeri, vežbe i diskusija.

Vesna Čekić

psiholog

Psihološki krugovi

15.11.

(velika sala)

5.Psihološko savetovalište:

Psihološki model komunikacije

Komunikacija unutar ličnosti i komunikacija između ljudi. Zašto i kada se javljaju problemi u komunikaciji? Učenje tehnike tzv transakcioni aikido kao veštine komunikacije – komunikacione opcije (alternative efikasnog saopštenja iste poruke). Primeri, vežbe i diskusija

Vesna Bajković psiholog,

Centar za edukaciju i ostalo obrazovanje

29.11.

6. Psihološko savetovalište:

Osnovne životne pozicije i jedinice pažnje

Razlika: biće – ponašanje.

Unutrašnji govor, osvešćivanje, promena i osnaživanje.Primeri, vežbe i diskusija.

Vesna Bajković

psiholog,

Centar za edukaciju i ostalo obrazovanje

06.12.

7. Psihološko savetovalište:

Kapaciteti za promenu

Šta želim/mogu da radim? Koje lične potencijale i resurse imam i kako da ih iskoristim u pravcu ostvarivanja ciljeva? Gde i kako vidim sebe (vizualizacija)? Šta me deli i šta me približava tome?

Primeri, vežbe i diskusija.

Vesna Bajković

psiholog,

Centar za edukaciju i ostalo obrazovanje

13.12.


Psihološka savetovali
šta po sadržaju i metodologiji nisu terapeutska već im je osnovni cilj razmena iskustava radi pružanja podrške za samomotivisanje i jačanje samopouzdanja. Sva psihološka savetovališta doprinose jačanju samopouzdanja, samopoštovanja i unapređenju ličnih potencijala. Savetovališta su zasnovana na metodologiji i tehnikama REBT (racionalno emotivno bihejvioralna terapija) i TA (transakcionalna analiza).

 

 


Vesna Čekić, diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Poseduje iskustvo u oblasti obrazovanja, marketinga i zapošljavanja. Od 2003 bila načelnik Odeljenja za profesionalnu orijentaciju i planiranje karijere u Direkciji Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije. Uspostavila Standard rada za psihološke savetnike na poslovima profesionalne orijentacije i planiranja karijere. Jedan je od autora Strategije karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji. Konsultant i koautor u brojnim projektima za izradu i primenu strateških dokumenata, urednik i koautor publikacija vezanih za karijerni razvoj. Ekspert za psihološku procenu radnih potencijala. Inicijator i koautor radionica za psihološko osnaživanje nezaposlenih. Autor i voditelj radionica za mlade talente. Učesnik na brojnim stručnim skupovima.Od 2011 član je Nacionalnog prosvetnog saveta. Član je Društva psihologa Srbije. Više od 15 godina saradjuje sa Psihološkim krugovima. U radu primenjuje metodologiju REBT /racionalno emocionalno bihejvioralna terapija/.

U penziji od 31.12.2015. Promoviše koncept celoživotnog učenja, unapređenja radnih kompetencija i kvaliteta rada.

 

 


Vesna Bajković,

Diplomirani psiholog, Univerzitet u Beogradu
Stručni saradnik PsihoFokusa
Praktičar Transakcione analize
Sertifikovani menadžer ljudskih resursa
Dugogodišnje iskustvo iz oblasti menadžmenta ljudskih resursa, psihološkog savetovanja i edukacija

 

 

 

 


Program savetovališta iz prethodnog perioda

Mesto održavanja: Kuća ljudskih prava, Kneza Miloša 4, u Beogradu.

Vreme: četvrtkom od 16:00 do 19:00 sati

Psihološka savetovališta Opis Predavač Datum
1. Test

Psihološka procena profesionalnih interesovanja i radnih potencijala.

 

 

Podaci sa ovog testiranja korisni su za realnije sagledavanjeprofesionalnih potencijala. Testiranje je grupno a saopštavanje rezultata je individualno. Primenjuje se baterija standardizovanih testova opšte intelektualne efikasnosti, profesionalnih interesovanja, opšte informisanosti i osobina ličnosti. Testove je obezbedio Centar za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije. Vesna Čekić

psiholog,

Psihološki krugovi

 

 

 

 

05.04.

2.Psihološko savetovalište:

Stres i greške u mišljenju

 

 

Lista stresora, upitnici za samoprocenu stresa. Asertivnost, pojam, lista asertivnih prava. Iskustva i primena asertivnog ponašanja. Strah od neuspeha. Greške u mišljenju. Primeri, vežbe i diskusija.

 

Vesna Čekić

psiholog,

Psihološki krugovi

 

 

 

12.04.

3. Psihološko savetovalište: Disfunkcionalno mišljenje i ponašanje

 

Razuveravanje (disputacija) iracionalnih zahteva. Saveti za dekatastrofiziranje i antimoranje. Definisanje životnih i profesionalnih prioriteta. Postavljanje dostižnih ciljeva. Primeri, vežbe i diskusija.

 

Vesna Čekić

psiholog,

Psihološki krugovi

 

 

 

 

19.04.

 

4. Psihološko savetovalište: Samomotivisanje, fokusiranje

 

 

 

Prepoznavanje prepreka u vezi sa donetim odlukama. Tehnike za aktivaciju. Usvajanje fleksibilnog i funkcionalnog modela mišljenja. Primeri, vežbe i diskusija. Vesna Čekić

psiholog

Psihološki krugovi

 

 

26.04.

5. Psihološko savetovalište: Psihološki model komunikacije

 

 

Komunikacija unutar ličnosti i komunikacija između ljudi. Zašto i kada se javljaju problemi u komunikaciji? Učenje tehnike tzv transakcioni aikido kao veštine komunikacije – komunikacione opcije (alternative efikasnog saopštenja iste poruke). Primeri, vežbe i diskusija Vesna Bajković psiholog,

Centar za edukaciju i ostalo obrazovanje

 

 

17.05.

6. Psihološko savetovalište:

Osnovne životne pozicije i jedinice pažnje

 

 

Razlika: biće – ponašanje.

Unutrašnji govor, osvešćivanje, promena i osnaživanje. Primeri, vežbe i diskusija.

 

Vesna Bajković

psiholog,

Centar za edukaciju i ostalo obrazovanje

 

24.05.

7. Psihološko savetovalište: Kapaciteti za promenu

 

 

 

Šta želim/mogu da radim? Koje lične potencijale i resurse imam i kako da ih iskoristim u pravcu ostvarivanja ciljeva? Gde i kako vidim sebe (vizualizacija)? Šta me deli i šta me približava tome?

Primeri, vežbe i diskusija.

Vesna Bajković

psiholog,

Centar za edukaciju i ostalo obrazovanje

 

31.05.

Psihološka savetovališta po sadržaju i metodologiji nisu terapeutska već im je osnovni cilj razmena iskustava radi pružanja podrške za samomotivisanje i jačanje samopouzdanja. Sva psihološka savetovališta doprinose jačanju samopouzdanja, samopoštovanja i unapređenju ličnih potencijala. Savetovališta su zasnovana na metodologiji i tehnikama REBT (racionalno emotivno bihejvioralna terapija) i TA (transakcionalna analiza).

 


Program savetovališta iz prethodnog perioda (februar-jun 2017.)

Termin (četvrtak) Tema Sadržaj
06. 04.2017

16.00-19.00h

Stres Dobre i loše strane stresa. Samoprocena uz pomoć upitnika, lista stresora. Iskustva i saveti za suočavanje sa stresorima i za prevladavanje stresa. Strah od neuspeha. Primeri, vežbe i diskusija.
13.04.2017

16.00-19.00h

Asertivnost Pojam, lista asertivnih prava. Agresivnost (aktivna i pasivna). Iskustva i primena asertivnog ponašanja. Greške u mišljenju. Primeri, vežbe i diskusija.
20.04.2017

16.00-19.00h

Neprijatne emocije iz ugla ličnih iskustava Disfunkcionalno mišljenje i ponašanje. Razuveravanje (disputacija) iracionalnih zahteva. Iskustva i saveti za dekatastrofiziranje i antimoranje. Značaj socijalne podrške i saradnje.

Primeri, vežbe i diskusija.

27.04.2017

16.00-19.00h

Donošenje odluka iz ugla ličnih iskustava Sažeto definisanje životnih i profesionalnih prioriteta. Postavljanje dostižnih ciljeva. Prepoznavanje prepreka. Usvajanje fleksibilnog i funkcionalnog modela mišljenja.

Primeri, vežbe i diskusija.

 

 

Termin (četvrtak) Tema Sadržaj
16.11.
(16-19h)
Vesna Čekić

psiholog
Psihološki krugovi
Stres i greške u mišljenju Strah od neuspeha. Asertivnost, pojam, lista asertivnih prava. Iskustva i
primena asertivnog ponašanja. Primeri, vežbe i diskusija.
23.11.
(16-19h)
Vesna Čekić

psiholog
Psihološki krugovi
Disfunkcionalno mišljenje i
ponašanje
Razuveravanje (disputacija) iracionalnih zahteva. Saveti za dekatastrofiziranje i antimoranje. Definisanježivotnih i profesionalnih prioriteta. Postavljanje dostižnih ciljeva. Prepoznavanje prepreka. Usvajanje fleksibilnog i funkcionalnog modela mišljenja. Primeri, vežbe i diskusija.
30.11.
(13-16h)
Vesna Bajković

psiholog
Psihofokus
Psihološki model
komunikacije
Objašnjenje, prepoznavanje i vežbe –
komunikacija unutar ličnosti i
komunikacija između ljudi. Zašto i kada se javljaju problemi u komunikaciji? Učenje tehnike tzv transakcioni aikido
kao veštine komunikacije –
komunikacione opcije (alternative
efikasnog saopštenja iste poruke).
Primeri, vežbe i diskusija.
7.12.
(16-19h)
Vesna Bajković

psiholog
Psihofokus
Osnovne životne pozicije i
jedinice pažnje
Razlika: biće – ponašanje.Unutrašnji
govor, osvešćivanje, promena i
osnaživanje. Primeri, vežbe i diskusija.
14.12.
(16-19h)
Vesna Bajković

psiholog
Psihofokus,
Vesna Čekić
psiholog
Psihološki krugovi
Samomotivisanje,
fokusiranje, kapaciteti za
promenu
Šta želim/mogu da radim? Koje lične
potencijale i resurse imam i kako da ih
iskoristim u pravcu ostvarivanja
ciljeva? Gde i kako vidim sebe
(vizualizacija)? Šta me deli i šta me
približava tome? Primeri, vežbe i
diskusija.

 

Savetovališta po sadržaju i metodologiji nisu terapeutske već im je osnovni cilj razmena iskustava radi pružanja podrške za samomotivisanje i jačanje samopouzdanja. Sva psihološke savetovališta doprinose jačanju samopouzdanja, samopoštovanja i unapređenju ličnih potencijala. Zasnovane su na metodologiji i tehnikama REBT (racionalno emotivno bihejvioralna terapija).

 


Nadica Hegeduš,
Diplomirani psiholog, Univerzitet u Beogradu
Direktor PsihoFokusa
Transakcioni analitičar – Psihoterapeut sa nacionalnim sertifikatom za psihoterapiju
Dugogodišnje iskustvo kao psihoterapeut, savetnik, menadžer, trener