Jelena Kantar Kostić, diplomirani pravnik sa preko petnaest godina iskustva u HR-u, prodaji i konsaltingu. Poslednjih godina je usmerena na koučing, sa posebnom ekspertizom u emocionalnom koučingu, kao i na obuke koje imaju za cilj poboljšanje komunikacije i razvoj preduzetništva. Kroz projekte i treninge posebnu pažnju usmerava na razvoj ljudskog potencijala i veruje u učenje kao osnov napredka u 21. veku. Jelena je preduzetnik, vlasnik Eho centra.

Formalno obrazovanje: Diplomirani pravnik (Pravni fakultet, Beograd)

Stručna zvanja i akreditacije: ICF – International Coach Federation – ACC (Associate Certified Coach) and Member, IN NLP – Berlin,Germany: Accredited as NLP Business Practitioner, IN NLP – Berlin, Germany: Accredited as NLP Master, IN NLP – Berlin, Germany: Accredited as ICI Coach, Wingwave Coach, Hamburg, Germany , Competency Based Economies Formation of Enterprise Practitioner, Germany

Edukacije:  The Art and Science of Coaching, Ericson College, Canada – 2012/2014,  Wingwave, Coaching Besser Siegmund Institut Hamburg – 2011., NLP Master, NLP Centar 2012., NLP Business Practitioner, NLP Centar 2011/2012, Persona Global 2012, CEFE 2015.


Jovanka Trifunović je, nakon završetka Ekonomskog fakulteta u Beogradu, radila u više domaćih banaka. Kao samostalni saradnik za mala i srednja preduzeća, radila je na poslovima kreditiranja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i  garancijskim poslovima. Karijeru nastavlja najpre kao samostalni saradnik za SME klijente, a zatim kao zamenik menadžera Filijale. Radila je na poslovima sa privredom orijentisanim na privlačenje novih komitenata, obavljala prodaju bankovnih proizvoda, koordinisala rad službi poslova sa stanovništvom i privredom i bila zadužena za brojne vidove redovnih bankarskih aktivnosti. Nakon banke, radila je u osiguravajućoj kući u Beogradu.


Maja Vujović, vlasnica agencije Compass Communications, ima deset godina iskustva u razvoju organizacija, timova i pojedinaca, kroz projekte razvoja kapaciteta, kao i elektronske i klasične obuke, u rasponu od coachinga, do grupa sa 50 učenika.

Karijeru je započela u medijima, vrlo mlada, da bi kasnije diplomirala dramaturgiju na FDU, kao student generacije. Bavila se  medijskim radom u štampi, na radiju i televiziji, u zemlji i svetu, a uporedo je radila u sferi oglašavanja, marketinga i odnosa s javnošću. Početkom 90-ih je napustila zemlju i u sledećoj decenijii obe karijere nastavila najpre u Aziji, a potom u Severnoj Americi. Po povratku u Beograd, bila je  konsultant na kapitalnim razvojnim projektima UNDP i EU. Tokom treće decenije rada, najaktivnija je kao trener i pionir e-učenja uživo, a u poslednje vreme se vraća pisanju. Od najmlađih dana je pasionirani pobornik IKT rešenja i dokazani aktivista.


Milijana Ilić, pravnica, do sada je radila na raznovrsnim pravnim poslovima –  u opštinskim organima uprave, privrednim društvima, ustanovama kulture, i u samostalnoj advokatskoj delatnosti.  Posebno je posvećena dobrotvornom radu, ima veliko  iskustvo  volonterskog rada kroz nevladin sektor, u raznim oblastima, uključujući socijalnu delatnost (na unapređenju zaštite i društvene brige o deci bez roditeljskog staranja). Trenutno polje interesovanja joj je prepoznavanje problema, pomoć i podrška  jednom  od najugroženijih slojeva društva –  ljudima starijeg životnog doba.  Svoj doprinos ciljevima Udruženja vidi  kroz pravnu pomoć radi zaštite interesa osoba koje su  nakon 45. godine ostale bez posla.


Nenad Gujaničić je diplomirao na Fakultetu organizacionih nauka, odsek menadžment. Na Alternativnoj Akademskoj Obrazovnoj Mreži završio je specijalističke studije “Tranzicija i rekonstrukcija”. Već deset godina je angažovan na brokerskim pozicijama u više kompanija. Trenutno je zaposlen na poziciji menadžera za poslovni razvoj u firmi Wise broker.

Objavio je veliki broj stručnih radova na temu akcionarstva i berzanskog poslovanja, a redovno objavljuje berzanske analize i komentare u domaćim pisanim i elektronskim medijima.


Ružica Zorkić-Radičević – po obrazovanju je  diplomirani geograf – PMF Univerziteta u Beogradu, po zanimanju: novinarka i urednica u RTS-u. U preko 20 godina dugoj novinarskoj karijeri, najviše se bavila oblastima rada, zapošljavanja i celoživotnog učenja. Pisala je i uredjivala više časopisa i radio i TV emisija. Od 2008. uredjuje i vodi  emisiju LEKSIKON, u kojoj je kroz intervjue  predstavila preko  200 sagovornika – ljudi posvećenih radu.

Osim kroz novinarski rad, stekla je mnoga iskustva kroz pohadjanje novinarskih i drugih stručnih seminara i obuka.  Polaznik je prve generacije PR menadžera u Srbiji (1993.), treninga prodaje u Bell Pagette (1994.), nekoliko seminara Adižes Instituta.  Od 2006.godine, kao trener i konsultant, primenjuje nemačku interaktivnu metodu učenja odraslih (razvoj preduzetništva kroz trening preduzetnika) – CEFE, a od 2011. i RONJA – program osnaživanja žena, realizovan uz podršku Udruženja poslovnih žena.

Poslednjih godina, intenzivno se bavi on-line novinarstvom, razvojem novinarstva u lokalnoj zajednici i raznim programima podrške i osnaživanja marginalizovanih grupa.


Snežana Miladinović, po obrazovanju tehnolog, diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu. Ima dvodecenijsko iskustvo u poslovima sa hartijama od vrednosti i korporativnim poslovima. Radila na Robnoj berzi Beograd, Beogradskoj berzi, bila je član Nadzornog odbora udruženja Berzi i berzanskih posrednika. Od 1998.god. radi u brokersko-dilerskom društvu Dunav Stockbroker ad Beograd.

Radila na poslovima brokera, kao i na poslovima izdavanja dužničkih i vlasničkih hartija, smanjenja kapitala, ponudama za preuzimanje i ostalim poslovima iz domena hartija od vrednosti i berzanskog i vanberzanskog poslovanja. Sada je na poziciji izvršnog direktora BDD Dunav Stockbroker ad Beograd.


Snežana Nikolić je diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu. Od prvog posla referenta, brzo postaje glavni projektant u računskom centru, a potom i direktor finansija u osiguranju. Nastavlja sa poslovima internog revizora, ovlašćenog internog revizora i postaje direktor interne revizije. Nekoliko godina je konsultant u Agenciji za regionalni razvoj malih i srednjih preduzeća, a u Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita (NKOSK) radi kao ovlašćeni interni revizor.

Pored konsultantskih usluga, držala je obuke na teme preduzetništva. Pohađala je obuku pod okriljem EU i angažovana je kao trener u  okviru projekta „Nefinansijska podrška sektoru MSP u Srbiji“. Predavač je  Udruženja internih revizora i Univerziteta Singidunum. Licencirani je interni revizor, ovlašćeni računovođa, ovlašćeni posrednik i zastupnik za sve vrste osiguranja, kao i ovlašćeni posrednik za informisanje o dobrovoljnim penzionim fondovima. Član je Komore ovlašćenih revizora Srbije, Udruženja Internih revizora Srbije i Saveza računovođa i revizora Srbije.


Dr Tatjana Mamula se više od 20 godina bavi istraživanjima marketinga i javnog mnjenja. Diplomirani je ekonomista, magistar menadžmenta i doktor organizacionih nauka.

Od 2001. godine, vodi istraživačku firmu MASMI. Bila je vođa tima, trener, konsultant, menadžer i kouč na preko 500 projekata. Od nedavno je preduzetnica u firmi za koučing i konsalting “ACT2B”. Bavi se i mentorstvom, a sertifikat ICF (International Coach Federation, SAD), podrazumeva pravo da može da vodi treninge i mentoring koučeva u oblasti NLP-a. Akreditovani je konsultant za razvoj malih i srednjih preduzeća i mentor Cherie Blaire fondacije.

Od 2012, godine, profesor je na Univerzitetu Metropolitan, gde predaje predmete Marketing istraživanja, Ponašanje potrošača, Brend menadžment. Član je  strukovnih udruženja: ESOMAR (Svetsko udruženje za marketing istraživače), ICF (International Coach Federation), SEMA (Srpsko udruženje za marketing), Udruženja poslovnih žena, Srpske asocijacije menadžera (SAM) i drugih.


Tijana Sekulić, SMS konsultant, trener, vlasnica agencije AT CONSULTING, se posle završenog Arhitektonskog fakuteta u Beogradu,  pre skoro decenije, osamostalila kao preduzetnica, da bi ostvarila svoju kreativnost u oblasti dizajna, brendiranja i izrade marketinških projekata. Od 2006.g, primenjuje nemačku interaktivnu metodu učenja odraslih (razvoj preduzetništva kroz trening preduzetnika) kao međunarodno sertifikovani CMC konsultant (Certified Management Consultant). Realizuje brojne treninge na teme preduzetništva i promocije, uz podršku CEFE Srbija,  EBARD, Udruženja poslovnih žena Srbijie, Ambasade SAD, HD Evropske konsalting grupe i USAID-a.

Članica je regionalne radne grupe SEECEL, gde sa  stručnjacima iz cele jugoistočne Evrope radi na poboljšanju rada trenera u sferi ženskog preduzetništva. Članica je Udruženja poslovnih konsultanata Srbije i Udruženja poslovnih žena Srbije. Dobitnica je nagrade “Cvet uspeha za ženu zmaja” (2008.) koje dodeljuje Udruženje poslovnih žena Srbije.


Vesna Bajković, diplomirani psiholog, tokom studiranja i na početku karijere volontirala u nekoliko NVO, kasnije stekla višegodišnje iskustvo u radu u oblasti ljudskih resursa na menadžerskim pozicijama. Sertifikovani je menadžer za ljudske resurse. Paralelno, dugi niz godina intenzivno se edukuje iz oblasti psihoterapije, stekla je diplomu TA praktičara, a trenutno je psihoterapeut Transakcione analize pod supervizijom. Celoživotno učenje je njen lični motiv, a o svom motivu da se priključi radu Udruženja kaže:“ Ljudi imaju sposobnosti i potencijala u sebi da budu zadovoljni i dovoljno uspešni, a ja želim da sa njima podelim svoje znanje i iskustvo, kako bi toga postali svesni i kako bih ih motivisala da na tom putu iz sebe izvuku najbolje…. jer kad, ako ne sad?“


Vesna Čekić, diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Poseduje iskustvo u oblasti obrazovanja, marketinga i zapošljavanja. Od 2003 bila načelnik Odeljenja za profesionalnu orijentaciju i planiranje karijere u Direkciji Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije. Uspostavila Standard rada za psihološke savetnike na poslovima profesionalne orijentacije i planiranja karijere. Jedan je od autora Strategije karijernog vođenja i savetovanja u Srbiji. Konsultant i koautor u brojnim projektima za izradu i primenu strateških dokumenata, urednik i koautor publikacija vezanih za karijerni razvoj. Ekspert za psihološku procenu radnih potencijala. Inicijator i koautor radionica za psihološko osnaživanje nezaposlenih. Autor i voditelj radionica za mlade talente. Učesnik na brojnim stručnim skupovima.Od 2011 član je Nacionalnog prosvetnog saveta. Član je Društva psihologa Srbije. Više od 15 godina saradjuje sa Psihološkim krugovima. U radu primenjuje metodologiju REBT /racionalno emocionalno bihejvioralna terapija/.

U penziji od 31.12.2015. Promoviše koncept celoživotnog učenja, unapređenja radnih kompetencija i kvaliteta rada.

Veoma motivisna da bogato iskustvo podeli sa multidisciplinarnim timom Udruženja Žene na prekretnici. Smatra da je podrška ženama starijim od 45 godina neophodna jer su neopradvano marginalizovane.


Radmila Marić, diplomirani pravnik, veći deo svog radnog iskustva ostvarila je kao HR menadžer. Radila je u Niškoj banci a.d. Niš, OTP Banci Srbija a.d. Novi Sad, u JTI (Japan Tobacco International), a sada je HR menadžer u firmi Kuehne + Nagel.

Kao HR menadžer, osim zapošljavanja, organizovanja i vođenja treninga, bavi se i razvojem, nagrađivanjem i drugim beneficijama zaposlenih, usklađenošću sa zakonima i propisima, kao i internim propisima firme, planiranjem i svim drugim aspektima radnih odnosa.

Član je Global SSC HR Exchange Board i Regional HR Community.


Lela Saković, Partner u kompaniji OpenIt d.o.o. Beograd, osnivač NVO „Naše pravo“,  i saradnik Univerziteta za mir Ujedinjenih Nacija ECPD (European Centar for Peace and Developement).

Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu a magistrirala na Univerzitetu Ujedinjenih Nacija ECPD na smeru menadžment ljudskih resursa na temu “Komunikacija, stres i produktivnost”. Glavni i odgovorni urednik je i osnivač sajta www.sveoosiguranju.rs. Osnivač je takođe Kluba novinara „Sve o osiguranju“ i organizator specijalnih tribina. Redovni je saradnik časopisa “Biznis i finansije”. Ima  dugogodišnje iskustvo u ekonomskom novinarstvu i odnosima s javnošću. Organizovala je veliki broj regionalne i međunarodne konferencije, tribine i okrugle stolove, uključujući ”Mogućnosti razvoja telekomunikacija u Srbiji“, „Reforma penzijskog sistema u Srbiji i zemljama regiona“,  Tribine na Sajmu investicija u Novom Sadu „U šta se isplati ulagati“