Vesna Bajković

psiholog

Radila kao psiholog i menadžer ljudskih resursa, volonter u nekoliko NVO.

Trenutno radi ono što je najviše ispunjava – psihološko savetovanje, testiranje i profilisanje, psihološke radionice i treninge, a istovremeno uči i uči…

Duboko je uverena da u svakom pojedincu leži i deo neotkrivenog potencijala koji može da upotrebi kada zatreba. Oživljavanje tog potencijala kod žena koje su, sa 45 ili više godina, ostale bez posla i smanjenje njihovog osećaja ugroženosti smatra svojom misijom. Motiv joj je da zajedničku unutrašnju snagu sjajnog tima Udruženja pretvorimo u akciju i uspeh.

Svetlana Cerović

ekonomista

Nakon završetka Ekonomskog fakulteta u Beogradu, radila je u spoljnoj trgovini pet godina. Zatim je nastavila rad u bankarstvu. U banci je obavljala poslove rukovodioca odeljenja za saradnju sa Svetskom bankom. Kada je zajam iskorišćen prešla je u Udruženje banaka Jugoslavije, na poslove praćenja realizacije zajmova Svetske banke i specijalnih aranžmana, na mesto višeg savetnika. Kako su u saradnji Udruženja banaka i IFC započete pripreme za otvaranje finansijskog i tržišta kapitala, tako je bila uključena u rad tima. Tokom 1989. godine učestvovala je u osnivanju i organizaciji rada Tržišta novca i kratkoročnih hartija od vrednosti, sve do 2001. godine kada je nastavila rad na Beogradskoj berzi, na mestu rukovodioca za PR i marketing. Nakon toga, 2013. godine prelazi na poslove rukovodioca Centra za ekonomska istraživanja pri Visokoj školi za ekonomiju i upravu.

Glavni motiv angažmana u Udruženju zena na prekretnici jeste da iskustvom i znanjem stečenim na različitim poslovima koje je radila pomogne ženama koje su ostale bez posla, a koje zbog godina i okolnosti u kojima žive ne mogu tako lako da krenu u novi početak.

Milijana Ilić

pravnica

Do sada radila na raznovrsnim pravnim poslovima – u opštinskim organima uprave, privrednim društvima, ustanovama kulture, samostalnoj advokatskoj delatnosti. Posebno ističe svoju posvećenost dobrotvornom radu i iskustvo volonterskog rada kroz nevladin sektor, u raznim oblastima, uključujući socijalnu delatnost (na unapređenju zaštite i društvene brige o deci bez roditeljskog staranja). Trenutno polje interesovanja joj je prepoznavanje problema, pomoć i podrška jednom od najugroženijih slojeva društva – ljudi starijeg životnog doba.

Svoj doprinos ciljevima Udruženja ŽnP vidi kroz pravnu pomoć u cilju zaštite najboljih interesa osoba koje su nakon 45. ostale bez posla.

Gordana Jeremić Zec

Gordana Jeremić Zec

matematičar

matematičar sa višedecenijskim radnim iskustvom u oblasti informatike; specijalizovana je za projektovanje informacionih sistema, razvoj i implementaciju baza podataka i Veb dizajn.

Godinama se, uz rad, bavila i sindikalnim aktivnostima, organizujući i motivišući saradnike na delanje radi ostvarivanja prava iz sfere rada, socijalne pravde i jednakosti, posebno ranjivih društvenih grupa.Pokretu „Žene na prekretnici“ pristupila u veri da će sopstvenim iskustvom, kako u struci tako i u društvenim aktivnostima, doprineti njegovom osnaživanju i napretku.

Dragana Mladenović

Dragana Mladenović

diplomirani ekonomista

U prethodnom periodu radila u oblasti bankarstva 18. godina – u tri banke. Nakon toga dve godine u brokersko – dilerskoj kući kao rukovodilac trgovanja, Tri godine bila je direktor preduzeća za sajmove i marketing, a zatim 12 godina u državnoj administraciji u Ministarstvu finansija I Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita. U penziji od 05.11.2015. godine. Motiv da se priključi radu udruženja „Žene na prekretnici“ je da svoje bogato radno iskustvo, energiju I entuzijazam koji poseduje iskoristi za neku društveno korisnu aktivnost, a pre svega za pomoć ženama koje u ovom periodu tranzicije ostaju bez posla.

Miroslava Mima Perišić

Miroslava Mima Perišić

humanitarni radnik

Posle diplomatske službe u Londonu i novinarske karijere u Beogradu, poslednje dve decenije je kao humanitarni radnik u UN/UNICEF živela i radila u Avganistanu, Pakistanu, Ruandi, Keniji, Sudanu i SAD gde je osmišljavala, sprovodila i evaluirala projekte koji su se bavili socijalnim uključivanjem marginalizovanih grupa dece. U penziji nastavila saradnju sa UNICEF-om i uključena je u jačanje sistema dečije zaštite u okviru odgovora na migracionu krizu u Srbiji i Evropi. Diskriminacija bilo kojeg tipa bila joj je uvek kljucni pokretač za akciju te je i u osmišljavanju i promovisanju projekta “Žene na prekretnici” bila vođena ovim opredeljenjem, i svojim radnim iskustvom

Zorica Stevanović

advokat

Specijalizovana za korporativno, finansijsko i bankarsko pravo, pre advokature radila u bankama i brokerskim kućama preko 20 godina, poseduje licencu brokera hartija od vrednosti, jedan od inicijatora osnivanja Udruženja. Motiv učešća u osnivanju i radu Udruženja – želja da se pomogne ženama i uspostavljanju svesti o položaju žena, njihovom osnaživanju i njihovoj ravnopravnosti.

Snežana Stanojević

pravnica

Prvo zaposlenje u GP “Ratko Mitrović” (9,5 godina) na različitim poslovima, od referenta, Sekretara, pravnoj službi, vodila problematiku zaštite na radu, kadrovske poslove, imovinsko pravne poslove, normative, ugovore, prodaju, rad u inostranstvu I drugo; drugo Opština Novi Beograd komunalna inspekcija, rad na terenu i sa strankama, vodila upravni postupak u okviru nadležnosti lokalnog organa i problematike stanovnika i pravnih lica na teritoriji Novog Beograda; treće (20 godina) Sektor tržišne inspekcije (Ministarstvo je menjalo nazive, ali naziv Sektor je isti) od inspektora, šefa, načelnika do višeg savetnika za unapređenje rada i razvoja Sektora, veoma uključena u svakodnevnu problematiku života I rada građana Srbije, uključena i u razna tela među-resorna, Vlade RS, regionalna, međunarodna. Motiv za rad u Udruženju: upoznata sa pozitivnim propisima iz radnih odnosa, njihovom nekompatibilnošću sa Ustavnim načelima I osnovnim ljudskim pravima, rodnom neravnopravnošću i drugo; detaljno (i profesionalno i privatno) upoznata sa “potrošačkom korpom” i njenim slabostima i manipulisanjem podataka, te svoje iskustvo želi da iskoristi u radu Udruženja.

Maja Vujović

Maja Vujović

Diplomirani dramaturg

Prvu trećinu karijere posvetila radu u domaćim i svetskim medijima i, paralelno, promotivnim industrijama, što je nastavila i u svetu, tokom druge trećine.

U poslednjoj deceniji bavi se razvojem kapaciteta organizacija, timova i organizacija, kroz međunarodne i lokalne razvojne projekte, tradicionalne obuke i e-učenje, a u poslednje vreme se sve više vraća pisanju.

Aktivista od najmlađih dana, u osnaživanju žena protiv radne rodne diskriminacije vidi pravovremenu priliku za mobilizaciju zanemarene ženske pameti, energije i znanja, za dobrobit i samih žena i društva u celini.